Hướng dẫn đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

thay đổi ngành nghề kinh doanh

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp). Các thủ tục, hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: 1- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật ký). (mẫu tham khảo) 2- […]