Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Điều lệ công ty

Dự thảo điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên này có tính tham khảo, Doanh nghiệp có thể sửa đổi các điều khoản nhưng không được trái với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ———o0o——— ĐIỀU […]