Một số điểm mới cơ bản của thông tư 02-2019

[Share] Một số điểm mới cơ bản của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

Ngày 08/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh …

[Share] Một số điểm mới cơ bản của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT Xem bài viết »