Trách nhiệm của kế toán trưởng là gì?

trách nhiệm của kế toán trưởng

Trách nhiệm của kế toán trưởng là gì? Kế toán trưởng chịu trách nhiệm pháp lý và có rủi ro gì? Hãy tìm hiểu qua bài viết sau. Căn cứ pháp lý theo Luật số 88/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Kế toán 1. Trách nhiệm của kế toán trưởng a) Thực hiện các quy […]